Tag Archives | sikkerhet

Info fra Utegruppen, FAU

Julen nærmer seg og det er nå virkelig mørkt på morgenen og ettermiddagen.
I denne forbindelse ønsker Utegruppen i FAU å minne alle små og store på et par ting:

HUSK!

  • Det er viktig med refleks i mørket.
  • Parkeringsplass nord for skolen er det beste stedet å slippe av og plukke opp barna. Herfra kan barna bli fulgt eller gå trygt bort til skolen.
  • Plassen foran skolen eller buss-lommen skal ikke benyttes. Det er viktig at det respekteres siden det og er tilgang for brann og redning.
  • Skolepatruljens oppgaver er ikke å stanse biler i overgangsfelt – de er der for å hjelpe elevene trygt over etter bilene har stanset. Følg vanlige trafikkregler, og kjør forsiktig.

Continue Reading →

Info frå Trygg Trafikk

Skulestart 2018-2019 er her, og med den kjem informasjon frå Trygg Trafikk.

Artikkel om dei fyrste skuledagane

Skulen er ein viktig aktør både for å sikre eit godt samarbeid med foreldre om sikker trafikk, men også ein premissleverandør for kva elevane kan og forstår om trafikken. Lærarar og foreldre er viktige trafikklærarar i barna sine liv, og rollemodellar for dei små. I vedlagte dokument finn de linkar til brosjyrar med FAU som målgruppe, tips til trafikk- og sykkelopplæring for lærarar og tilrådingar om når barna kan begynne å sykle langs skulevegen, for å nemne noko. Me har også laga ei eiga trafikkbok for elevane, som ligg tilgjengeleg på nett heilt gratis. Her er mellom anna refleks eit aktuelt tema, no som mørketida nærmar seg.

Under lenkjene https://www.tryggtrafikk.no/skole/  og https://www.tryggtrafikk.no/skole/laerere-og-foreldre/ finn de mykje god informasjon som er aktuelle for dykk.

Film omkryssing av veg med og utan gangfelt. Det er nok relevante problemstillingar for fleire … [lenkje]

Rettleiar om særleg farleg eller vanskeleg skuleveg. [lenkje]

Brosjyre for 6-åringar langs skuleveg. [lenkje]

I kva grad skulevegen er sikker nok eller kvalifiserer for skuleskyss grunna særleg farleg eller vanskeleg skuleveg, er eit tilbakevendande tema. Også om dette har me laga ein rettleiar, som me veit mange nyttar som grunnlag for vurdering. Sjå vedlegg eller lenkje for meir informasjon om skule og trafikk. [lenkje]

Powered by WordPress. Designed by WooThemes