Info frå Trygg Trafikk

Skulestart 2018-2019 er her, og med den kjem informasjon frå Trygg Trafikk.

Artikkel om dei fyrste skuledagane

Skulen er ein viktig aktør både for å sikre eit godt samarbeid med foreldre om sikker trafikk, men også ein premissleverandør for kva elevane kan og forstår om trafikken. Lærarar og foreldre er viktige trafikklærarar i barna sine liv, og rollemodellar for dei små. I vedlagte dokument finn de linkar til brosjyrar med FAU som målgruppe, tips til trafikk- og sykkelopplæring for lærarar og tilrådingar om når barna kan begynne å sykle langs skulevegen, for å nemne noko. Me har også laga ei eiga trafikkbok for elevane, som ligg tilgjengeleg på nett heilt gratis. Her er mellom anna refleks eit aktuelt tema, no som mørketida nærmar seg.

Under lenkjene https://www.tryggtrafikk.no/skole/  og https://www.tryggtrafikk.no/skole/laerere-og-foreldre/ finn de mykje god informasjon som er aktuelle for dykk.

Film omkryssing av veg med og utan gangfelt. Det er nok relevante problemstillingar for fleire … [lenkje]

Rettleiar om særleg farleg eller vanskeleg skuleveg. [lenkje]

Brosjyre for 6-åringar langs skuleveg. [lenkje]

I kva grad skulevegen er sikker nok eller kvalifiserer for skuleskyss grunna særleg farleg eller vanskeleg skuleveg, er eit tilbakevendande tema. Også om dette har me laga ein rettleiar, som me veit mange nyttar som grunnlag for vurdering. Sjå vedlegg eller lenkje for meir informasjon om skule og trafikk. [lenkje]

,

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes